POLITYKA PRZYJMOWANIA DAROWIZN

I. Kim jesteśmy?

Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju znajdującą się na ul. Rotmistrza Pileckiego 36, zwana dalej Fundacją, jest właścicielem i administruje następujące strony internetowe:
a – https://papczynski.org
b – https://marszdlakrolowej.pl

II. Kto może zostać Darczyńcą?

Darczyńcami mogą być osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej, osoby fizyczne pełnoletnie, a także za pisemną zgodą opiekunów prawnych osoby niepełnoletnie.

III. Zasada niezależności

Fundacja przyjęła zasadę zakazu korzystania z pieniędzy publicznych. Naszą stabilność finansową budujemy na dobrowolnych wpłatach Darczyńców.

IV. Przeznaczenie zebranych darowizn na rzecz Fundacji
 1. Wszystkie zebrane środki przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji jakimi zgodnie ze Statutem są:
  Cele fundacji polegające na inicjowaniu, wspieraniu i regularnej realizacji działań związanych obroną i promocją:
  •  prawnej ochrony i godności życia każdego człowieka od poczęcia aż do śmierci,
   b – rodzicielstwa i wielodzietności,
  • małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny,
  •  wsparcie finansowe, materialne i wolontaryjne potrzebującym.
 2. Organizowanie inicjatyw związanych z patriotyzmem gospodarczym.
 3. Pomoc materialna i mentalna w usamodzielnieniu się kobiet samotnie wychowujących dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Pomoc materialna i mentalna rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Praca formacyjna z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym polegająca na ich integracji.
 6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
V. Formy wsparcia finansowego na rzecz celów statutowych Fundacji
 1. Wpłat darowizn na cele statutowe i związane z nimi projekty można dokonać poprzez:
  • przelew tradycyjny na konto bankowe Fundacji Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego (ul. Rotmistrza Pileckiego 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój):
   • Bank Pekao S.A. (kapitał polski): 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751,
   • tytułem: Darowizna na cele statutowe,
  • przelew tradycyjny walutowy na konto bankowe Fundacji Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego (ul. Rotmistrza Pileckiego 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój):
   • Bank Pekao S.A. (kapitał polski): PL 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751,
    korzystając z kodu BIC: BPKOPLPW,
   • tytułem: Darowizna na cele statutowe.
 2. Wpłat darowizn można też dokonać poprzez przez tzw. szybkie transakcje internetowe obsługiwane przez pośredników: FaniPay.pl TPAY.com i Stripe.com, zwanych dalej Pośrednikami.
 3. Istnieje również możliwość wsparcia poprzez serwisy fundraisingowe:
  • podczas zakupów robionych przez internet. Korzystając ze specjalnych rozwiązań z portalu FaniMani.pl można przekazać część zysku sprzedającego na rzecz celów statutowych naszej fundacji,
  • poprzez portal Zrzutka.pl zajmujący się zbiórkami środków.
 4. Można dokonać wpłat podczas zbiórek publicznych, które nasza organizacja zarejestrowała na Portalu Zbiórek Publicznych prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
VI. Zapisy związane z Pośrednikami
 1. Przelewy wykonywane przy pomocy Pośredników realizowane są poprzez ich rozwiązania informatyczne, które są zgodne z polskim prawem.
 2. Koszty związane z szybkim przelewem ponosi odbiorca darowizny.
 3. Koszty związane z portalem Zrzutka.pl pokrywane z dobrowolnego wsparcia na ich rzecz podczas wpłacania darowizn, a także podczas wypłaty środków dla darczyńcy (Fundacja pozostawia do dyspozycji Zarządu Fundacji możliwość wsparcia działania portalu zrzutka.pl).
 4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisów Pośredników.
VII. Zapisy związane z serwisami fundraisingowymi
 1. Darowizny trafiające za pomocą serwisów fundraisingowych realizowane są przez ich rozwiązania informatyczne, które są zgodne z polskim prawem.
 2. Koszty funkcjonowania serwisu www.FaniMani.pl finansowane są poprzez sklepy, z którymi ów portal współpracuje.
 3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisów fundraisingowych.
VIII. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i polską ustawą o ochronie danych osobowych Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńców.
 2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.
 3. Korzystanie z transakcji online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej darowizny.
 4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usług dotyczących zbierania darowizn na cele statutowe są Pośrednicy i Usługodawcy Fundraisingowi.
 5. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn za wyjątkiem podmiotów opisanych w ust.4 Polityki Przetwarzania Danych.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Fundację są dostępne w polityce prywatności dostępnej pod odnośnikiem: https://papczynski.org/index.php/polityka-prywatnosci/
IX. Postanowienia końcowe
 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy pod odnośnikiem: https://papczynski.org/index.php/polityka-przyjmowania-darowizn/
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Fundacja Kampanii Społecznych
im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

k: +48 531 332 131
e: kontakt@papczynski.org

KRS: 0000835484
NIP: 6332241694
REGON: 385888369

Numer konta w Banku Pekao
PLN: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751
IBAN: PL38 1240 1330 1111 0010 9884 5751
Kod BIC Swift: BPKOPLPW

 

NASZE KAMPANIE I INICJATYWY:
FUNDACJA:
Zadaj pytanie on-line